રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ

રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ

જન્મ તારીખ :  05/12/1892
જન્મ સ્થળ :  શિનોર, ગુજરાત
મૃત્યુ તારીખ :  09/20/1954
મૃત્યુ સ્થળ :  વડોદરા