મનોજ ખંડેરિયા

મનોજ ખંડેરિયા

જન્મ તારીખ :  6 જુલાઇ, 1943 ; જુનાગઢ
મૃત્યુ તારીખ :  27 ઓક્ટોબર, 2003