રમેશ પારેખ

રમેશ પારેખ

જન્મ : 27-11-1940- અમરેલી
મરણ : 17-5-2006 – રાજકોટ