આદિલ મન્સૂરી

આદિલ મન્સૂરી

જન્મ તારીખ :  18 મે – 1936 ; અમદાવાદ
મૃત્યુ તારીખ :  6, નવેમ્બર – 2008, ન્યુ જર્સી, અમેરીકા