આદિલ મન્સૂરી

આદિલ મન્સૂરી

જન્મ : 18 મે – 1936 ; અમદાવાદ
મરણ : 6, નવેમ્બર – 2008, ન્યુ જર્સી, અમેરીકા