ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

જન્મ તારીખ :  ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૩૯; વિજાપુર જિ. સાબરકાંઠા
મૃત્યુ તારીખ :  19 માર્ચ ૨૦૧૭, અમદાવાદ