ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

જન્મ : ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૩૯; વિજાપુર જિ. સાબરકાંઠા
મરણ : 19 માર્ચ ૨૦૧૭, અમદાવાદ