ગંગાસતી

ગંગાસતી

જન્મ : 1846 – રાજપરા – પાલીતાણા
મરણ : 1894