જવાહર બક્ષી

જવાહર બક્ષી

જન્મ : 19 ફેબ્રુઆરી – 1947, જૂનાગઢ