અશરફ ડબાવાલા

અશરફ ડબાવાલા

જન્મ તારીખ :  07/13/1948
જન્મ સ્થળ :  અમરેલી
પુસ્તક :
કાવ્યસંગ્રહ : ૧) ધબકારનો વારસ (૨૦૦૨, ૨૦૦૪)
૨) વાણીપત (૨૦૧૩)