મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

જન્મ : ૨૦, નવેમ્બર- ૧૮૬૭ ; ચાવંડ – જિ. અમરેલી
મરણ : ૧૬, જૂન – ૧૯૨૩ રાવળપિંડીથી લાહોર આવતી મેલ ટ્રેનમાં