મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ “કવિ કાન્ત”

જન્મ તારીખ :  11/20/1867
જન્મ સ્થળ :  ચાવંડ – જિ. અમરેલી
મૃત્યુ તારીખ :  06/16/1923
મૃત્યુ સ્થળ :  રાવળપિંડીથી લાહોર આવતી મેલ ટ્રેનમાં