પ્રેમાનંદ ભટ્ટ

પ્રેમાનંદ ભટ્ટ

જન્મ : આશરે ૧૬૩૬ (સંવત ૧૬૯૨)માં વડોદરા ખાતે
મરણ : આશરે ૧૭૩૪ (સંવત ૧૭૯૦)