મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

જન્મ : 2- ઓક્ટોબર -1869 ; પોરબંદર
મરણ : 30 – જાન્યુઆરી, 1948, દિલ્હી