શૂન્ય પાલનપુરી

શૂન્ય પાલનપુરી

જન્મ : ૧૯, ડીસેમ્બર - ૧૯૨૨; લીલાપુર, અમદાવાદ
મરણ : ૧૭, માર્ચ – ૧૯૮૭; પાલનપુર