શૂન્ય પાલનપુરી

શૂન્ય પાલનપુરી

જન્મ તારીખ :  ૧૯, ડીસેમ્બર - ૧૯૨૨; લીલાપુર, અમદાવાદ
મૃત્યુ તારીખ :  ૧૭, માર્ચ – ૧૯૮૭; પાલનપુર