વિનોદ જોશી

વિનોદ જોશી

જન્મ : 13-8-1955 – ભોરિંગડા – જિ. અમરેલી, વતન – બોટાદ