નંદશંકર મહેતા

નંદશંકર મહેતા

જન્મ : ૨૧ એપ્રિલ ૧૮૩૫
મરણ : ૧૭ જુલાઇ, ૧૯૦૫