અખા ભગત (અખો)

અખા ભગત (અખો)

જન્મ : આશરે – ૧૫૯૧ ; જેતલપુર – જિ.અમદાવાદ
મરણ : આશરે – ૧૬૫૬ – અમદાવાદ