અખા ભગત (અખો)

અખા ભગત (અખો)

જન્મ તારીખ :  આશરે – ૧૫૯૧ ; જેતલપુર – જિ.અમદાવાદ
મૃત્યુ તારીખ :  આશરે – ૧૬૫૬ – અમદાવાદ