સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ (કવિ કલાપી)

સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ (કવિ કલાપી)

જન્મ : ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૮૭૪, લાઠી - જિ. અમરેલી
મરણ : ૯ જુન ૧૯૦૦, લાઠી - જિ. અમરેલી