દલપતરામ

દલપતરામ

જન્મ : 21 જાન્યુઆરી -1820 , વઢવાણ
મરણ : 25 માર્ચ -1898 , અમદાવાદ