દલપતરામ

દલપતરામ

જન્મ તારીખ :  21 જાન્યુઆરી -1820 , વઢવાણ
મૃત્યુ તારીખ :  25 માર્ચ -1898 , અમદાવાદ