મણિલાલ હ. પટેલ

મણિલાલ હ. પટેલ

જન્મ : ૯ નવેમ્બર ૧૯૪૯, ગોલાના પાલા (તા.લુણાવાડા, જિ.પંચમહાલ)