નવલરામ પંડ્યા

નવલરામ પંડ્યા

જન્મ : ૯ માર્ચ ૧૮૩૬
મરણ : ૭ ઓગસ્ટ ૧૮૮૮