ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ

ડૉ.નિરંજન રાજ્યગુરુ

જન્મ તારીખ :  12/24/1954
જન્મ સ્થળ :  ઘોઘાવદર
અભ્યાસ :  ૧) એમ.એ. (ગુજરાતી લોકસાહિત્ય)
૨) પી.એચ.ડી. ( દાસી જીવણ : જીવન અને કવન - ૧૯૮૨ )
વ્યવસાય :  વ્યાખ્યાતા,
સંશોધક સહાયક,
અનુસ્નાતક શિક્ષક