ગિજુભાઈ બધેકા

ગિજુભાઈ બધેકા

જન્મ : નવેમ્બર 15, 1885 : ચિત્તળ (અમરેલી)
મરણ : 23 – જૂન , 1939