ગિજુભાઈ બધેકા

ગિજુભાઈ બધેકા

જન્મ તારીખ :  નવેમ્બર 15, 1885 : ચિત્તળ (અમરેલી)
મૃત્યુ તારીખ :  23 – જૂન , 1939