પંકજ વખારિયા

પંકજ વખારિયા

જન્મ તારીખ :  07/10/1970
જન્મ સ્થળ :  સુરત
અભ્યાસ :  HSC (Science)
વ્યવસાય :  ગ્રે કલોથ બ્રોકર
પુસ્તક :
કાવ્યસંગ્રહ : ૐ અથ શ્રીમદ્ ગઝલ
સન્માન :  શ્રેષ્ઠ ગઝલ સંગ્રહ (2015) માટે શ્રી મનહરલાલ ચોકસી પારિતોષિક