બાલાશંકર કંથારિયા

બાલાશંકર કંથારિયા

જન્મ : 17-5-1858 – નડિયાદ
મરણ : 1-4-1898 – વડોદરા