રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક

રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક

જન્મ તારીખ :  ૮ એપ્રિલ, ૧૮૮૭
મૃત્યુ તારીખ :  ૨૧ ઓગસ્ટ, ૧૯૫૫