યામિની વ્યાસ

યામિની વ્યાસ

જન્મ તારીખ :  06/10/1960
જન્મ સ્થળ :  નવસારી
અભ્યાસ :  ૧) પ્રાથમિક શિક્ષણ (કુદિયાણા, તા. ઓલપાડ તથા ઉમરાખ તા.બારડોલી)
૨) માધ્યમિક શિક્ષણ (બારડોલી તથા વ્યારા)
૩) બી.એસ.સી. પ્રિ.સાયન્સ & માઈક્રો બાયોલોજી (નવસારી)
૪) ડીએમએલટી (ધી બોમ્બે સ્કૂલ ઓફ મેડિકલ ટેકનોલોજી, મુંબઈ - ૧૯૮૧)
૫) લોકલ સેલ્ફ ગવર્નમેન્ટ ડિપ્લોમા - ૧૯૯૯
૬) સોફ્ટવેર ડિવીઝન કમ્પ્યુટર - ૨૦૦૨
૭) ડિપ્લોમા ઇન એમ્બ્રોઇડરી - ૧૯૮૬
વ્યવસાય :   લેબ ટેકનીશ્યન