ગની દહીંવાલા

ગની દહીંવાલા

જન્મ તારીખ :  ૧૭ ઓગસ્ટ ૧૯૦૮
જન્મ સ્થળ :  સુરત, ગુજરાત
મૃત્યુ તારીખ :  ૫ માર્ચ ૧૯૮૭