નર્મદાશંકર લાલશંકર દવે 'કવિ નર્મદ'

નર્મદાશંકર લાલશંકર દવે 'કવિ નર્મદ'

જન્મ તારીખ :  08/24/1833
જન્મ સ્થળ :  સુરત, ગુજરાત
મૃત્યુ તારીખ :  02/26/1886
મૃત્યુ સ્થળ :  મુંબઈ, ભારત