નરસિંહ મહેતા

નરસિંહ મહેતા

જન્મ : આશરે – ૧૪૧૨/૧૪૧૪ – જૂનાગઢ
મરણ : આશરે – ૧૪૭૯/૧૪૮૦/૧૪૮૧