અજયસિંહ ચૌહાણ

અજયસિંહ ચૌહાણ

જન્મ તારીખ :  09/25/1983
અભ્યાસ :  ૧) બી.એ. (ગુજરાતી) - (૨૦૦૦-૨૦૦૩) : સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, વલ્લભવિદ્યાનગર
૨) એમ.એ. (ગુજરાતી) - (૨૦૦૩-૨૦૦૫) : સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, વલ્લભવિદ્યાનગર
૩) એમ.ફિલ (ગુજરાતી) - (૨૦૦૫-૨૦૦૬) : સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, વલ્લભવિદ્યાનગર
૪) પીએચ.દી. (ગુજરાતી) - ૨૦૧૩ : સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, વલ્લભવિદ્યાનગર (વિષય : અનુઆધુનિક ગુજરાતી કવિતા)
વ્યવસાય :  ::: Positions Held :::
1 Ex Senate Member, Faculty of Arts, Sardar Patel University, VallabhVidyanagar.
2 Ex Member, Gujarati Board of Studies, Sardar Patel University, VallabhVidyanagar.
3 Member, Editors’ Board, Gujarat RajyaShalaPathyaPustakMandal, Gandhinagar
4 Member of Governing Body, Gujarati SahityaParishad, Ahmedabad (2013-2017)
5 Member of MatrubhashaAbhiyaan: AbhyasSamiti
6 Founder and Director of of ‘Spandan-SahityaaneKalaonuEkam’, VallabhVidyanagar.
7 Active as Secretary in ‘Book Lovers Club’, VallabhVidyanagar.
8 Active as a member of Working Committee of ‘GujaratinoAdhyapakSangh’.
9 A member of Working Committee of ‘Madhya Gujarat GujaratinoAdhyapakSangh’.
10 Served as a Member of Selection Committee for West Zone Inter-University Youth Festival, Sardar Patel University in 2013-14
જીવન ઝરમર :  ::: Invited as Expert at National Level Meeting :::
1. As an expert in meeting on Preparation of Fundamental Glossary (English-Hindi-Gujarati) of Electronics & Communication Technical Terminology organized by Commission for Scientific and Technical Terminology, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India , on 21-25 October 2013.
2. As an expert in meeting on Preparation of Fundamental Glossary (English-Hindi-Gujarati) of Agriculture Technical Terminology organized by Commission for Scientific and Technical Terminology, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India, on 6-10 January 2015.
3. As an expert in meeting on Preparation of Fundamental Glossary (English-Hindi-Gujarati) of Agriculture Technical Terminology organized by Commission for Scientific and Technical Terminology, Ministry of Human Resource Development, on 28 July to 1 August 2015.


Seminars / Conferences /Workshop:
(A) Organised
Successfully organized and managed seven AbhyasShibirs, 4 seminars, 2 conferences.

(B) Participated:
Conferences:
1. Participated in the 55th Conference of GujaratinoAdhyapakSangh held at Kevadiya Colony on 21, 22 January 2006.

::: International Seminars :::
1. Participated actively as a speaker in a UGC sponsored International Seminar on the topic ‘SahityamaNarivad’ organized by Gujarati Bhasha-SahityaVibhag, Gujarat Vidhyapith on 7, 8, 9 December 2009.

::: National Seminars :::
1. Presented a paper on the topic SamajikAsamantaneTagtuNatak: Taledanad in a national seminar on the theme ‘BhartiyaDalitsahitya’ organized at Ananad Arts College, Anand on 8, 9 March 2008.
2. Participated as a speaker in a Seminar on the theme ‘Madhyakalin Gujarati Sahitya: Sanskruti-VimarshSandarbhe’ organized under the UGC-allotted ‘BahusanskrutivadVishayakSanshodhanPrakalp’ of Gujarati Department of Maharaja Sayajirav University, Vadodara on 12, 13 December 2009.


::: State-level Seminars :::
1. Participated in a seminar on the theme ‘RajendraShahnaKavyo’ organized collectively by D. M. Patel Arts and Commerce College, Odd and Gujarat SahityaAkadami, Gandhinagar on 4, 5 February 2006.
2. Participated in a seminar on the theme ‘SundaramnaKavyo-Varta’ organized by D. M. Patel Arts and Commerce College, Odd and Gujarat SahityaAkadami, Gandhinagar on 11 February 2008.
3. Participated in a seminar on the theme ‘SahityaVivechan’ organized for Alumni Students by P. G. Department of Gujarati, Sardar Patel University, VallabhVidyanagar on 22, 23 September 2008.
4. Participated in a UGC sponsored state-level seminar organized at Sheth H. P. Arts and T. S. Commerce College, Talod on 19 March 2008.
5. Presented a research paper in the ‘AbhivyaktiManchKaryakram’ organized by Madhya Gujarat Gujarati AdhyapakSangh on 29 March 2009.
6. Participated actively in the ‘AdhyapakSajjataShibir’ organized collectively by GujaratinoAdhyapakSangh and N. S. Patel Arts College, Anand on 5, 6 September 2009.

::: Workshops :::
1. Participated in a workshop on the topic ‘CL/NL Resources: Gujarati Morphological Analyzes’ organized collectively by Department of Linguistic, M. S. University, Baroda and the Central Institute of Indian Languages, Maisor on 7 to 11 February 2006.
1. Participated in a workshop on the topic ‘SahityaVivechan’ organized by NaliniArvind& T. V. Patel Arts College, VallabhVidyanagar on 30 September 2007.
2. Participated in VanchanShibir organized by P. G. Department of Gujarati, Sardar Patel University, VallabhVidyanagar on 5 September 2003.
3. Participated in VidhyarthiVanchanShibir organized by ‘ShriManubhaiPancholiDarshak Foundation’ on 1 June 2004.
4. Participated in VidhyarthilakshiSahityikAbhyas Shibir-7 organized collectively by Gujarat SahityaAkadami, Gandhinagar and Gujarati Bhasha-SahityaBhavan, Bhavnagar University on 24 to 26 January 2005.
5. Participated in VidhyarthiVanchanShibir organized collectively by Darshak Foundation and Gujarat SahityaAkadami on 5 to 9 June 2005.
6. Participated in VanchanShibir organized by Gujarat SahityaAkadami on 28 to 30 July 2006.
7. Participated in AdhyapanSajjataShibir organized collectively by U. T. S. Mahila Arts College, Nadiad and Sannidhan on 6, 7 October 2007.
8. Got selected and participated as one of the participants in the state-level shibir (camp) organized for ‘AashaspadSahityakaro’ by ‘Ramatgamat Yuvaane Sabskrutik Pravruttio Vibhag Gujarat Rajya’, Gandhinagar on 28 May 2008 to 3 June 2008.

::: Leading Participation in Other Areas :::
1 Presented radio progammes at ‘Community Radio Station’ - Sardar Patel University Radio Station for three years.
2 Acting-direction in Sardar Patel University Youth Festival dramas
3 Poetry and Essay-writing
4 Editor of ‘Vidhyayan’, college magazine, N. S. Patel Arts College, Anand
5 Compeered various events such as GyanSatra, seminars, conferences, and other academic and cultural events
પુસ્તક :
પ્રકીર્ણ : Articles and Research Papers Published:
1 An article titled HetulakshiKalamayKannadNatak: Taledandwas published in October 2006 issue of a magazine ‘V-Vidyanagar’.
2 An article titled ManushyanaDhyeyneChiranjitRakhtuKavya - an appreciation of Robert Frost’s poem was published in October 2006 issue of a magazine ‘Vividha’.
3 An article titled AaswadonuAnandparv was published in January 2007 issue of a magazine ‘Pratyaksh’.
4 An article titled Gujarati GramchetnanoBalukoAvaajwas published in November 2007 issue of a magazine ‘Buddhiprakash’.
5 A study-article on AmrutlalVegadnuPravassahitya was published in January 2008 issue of a magazine ‘Shabdasar’.
6 An analysis titled PrachinGiripradeshnuPra-VartmanSaundarya: Arvalliwas published in October 2008 issue of a magazine ‘V-Vidyanagar’.
7 An article SamajikAsamantaneTagtuNatak: Taledandwas published in ‘Dalit Sahitya: AbhyasaneAvlokan’, a book edited by GunvantVyas and published in 2008.
8 An analytical article titled PotikuGeetRachvanoSafalPrayas was published in February 2009 issue of a magazine ‘Shabdsrushti’.
9 An analytical article on ‘Kaamru’, a drama by SatishVyas was published in May 2009 issue of a magazine ‘Shabdasar’.
10 An article titled ‘ShashvatNariPrashno Ne UjagarKartuNatak: Kamru’ was published in May 2009 issue of a magazine ‘Shabdasar’.
11 An article titled AsalJivanchhabiUpsavtiJivankatha-a study-paper on the book ‘TarasyaMalaknoMegh’ was published in October 2009 issue of a magazine ‘Parab’.
12 A critical essay titled ‘Varsh 2006-07 ma NibandhLekhan: Tosh-AsantoshniVacche’was published in September-November 2009 issue of a magazine ‘Tathapi’.
13 An article ‘Gandhikatha: MaruJivanAe J Mari Vani’ – co-authored with SudhaChauhan was published in September 2010 issue of a magazine ‘V-Vidyanagar’.
14 An article Saundary Ni Nadi Narmada: EkNadiGathawas published in Adhit, a book edited by Rajesh Makvana et al. published in February 2011. – ISBN 978-81-848048-8-1.
15 An article titled ‘Punarvichar: VicharthiPunarvicharniYatra’ was published in May 2012 issue of a magazine ‘Shabdasrushti’.
16 An article MalakUpar: MalakChhodvaniMajburi Ni Katha was published in ‘Pannalal Ni VartaSrushti’ a book edited by Parul Desai and Drashti Patel published in 2012. – ISBN 978-81-924770-1-5.
17 An article was published in ‘PannalalniVartaSrushti ma’ – a book edited by Parul Desai and Drashti Patel, published by Gujarati SahityaParishad in 2012.
18 An article titled ‘KaviMukhe: Sanskruti No Kavi’ was published in February 2012 issue of a magazine ‘Shabdasar’ – ISSN 2249-2933.
19 A research article titled ‘SanjuVala Ni Kavita’ was published in October-November-2013 issue of a magazine ‘Parivesh’.
20 An article Sanskruti No Kaviwas published in ‘AaswadyUmashankar’, a book edited by Nivya Patel published in 2013. – ISBN 978-93-83174-20-1.
21 A research article titled ‘PotaniKediShodhvaniMathaman: Thumbadi’ was published in March 2014 issue of a magazine ‘Pratyaksh’.-ISSN 2278-9081
22 A research article titled ‘Pratipada – Anu-AdhunikKavita No Utsav’ was published in November 2014 issue of a magazine ‘NavnitSamarpan’.
23 A research article titled ‘Gujarati Kavita Ma AadivasiSanskruti’ was published in March-April 2015 issue of a magazine ‘Aadilok’. – ISSN 2250-1517
24 A research article titled ‘NaviSadiNaviKalamo: PadkarZilvoBakiChe’was published in Apri-May 2015 issue of a magazine ‘Shabdasar’. – ISSN 2249-2933

Creative Writing:
1. A travelogue titled NarmadaneKinare was published in January 2008 issue of the prestigious Guajarati magazine ‘Akhandanand’.
2. A creative essay titled Kapolkalpitwas published in a magazine the prestigious gujaratimagazine‘Kankavati’ in April-June-2008.
3. A poem ‘Rupen Ni Raat’ was published in a magazine ‘Shabadasar’ in August-2008.
4. A gazal‘AvsarKunpalFutyano’ was published in a book edited by NayanH. Desai, published in 2008.
5. A travelogue titledLakkadkotnaJangaloma was published in a magazine ‘Vidhyayan’.
6. An essay ‘Gadi, Mitro, Hu aneDevgadhBariya’ was published in a magazine the epoch making Guajarati magazine ‘Kumar’ in April-2014.
વિવેચન : ૧) આધુનિકોત્તર કવિતા
સંપાદન : ૧) અમૃતલાલ વેગડનું પ્રવાસસાહિત્ય -
૨) સર્વત્રરમ્ય નર્મદા -
૩) ગામ જવાની હઠ છોડી દે - (મણિલાલ હ. પટેલની કવિતા)
૪) કલાવિથી
સન્માન :  ૧) રમણલાલ જોષી વિવેચન પારિતોષિક (ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ) - ૨૦૧૩ (શ્રેષ્ઠ વિવેચન પુસ્તક માટે)
૨) ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા શ્રેષ્ઠ વિવેચન પુસ્તક ૨૦૧૩ માટેનો એવોર્ડ
૩) કવિશ્રી હરીન્દ્ર દવે પારિતોષિક (સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી) - (સ્કોલરશીપ એવોર્ડ)
૪) યુવા ગૌરવ પુરસ્કાર - ૨૦૧૬ (ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી)