મામેરાનાં પદ / નરસિંહ મહેતા

મામેરાનાં પદ / નરસિંહ મહેતા

અનુક્રમણિકા

 
1 - ગામ તળાજામાં જન્મ મારો થયો, ભાભીએ ‘મૂર્ખ’ કહી મહેણું દીધું/ નરસિંહ મહેતા
2 - શીખ કરી શંકરે, હરખી કહ્યું શ્રીવરે /નરસિંહ મહેતા
3 - તિહાં આવી રહ્યાં, વૈષ્ણવ સુખી થયાં / નરસિંહ મહેતા
4 - આપણાં ઘર થકી સરવ વિધિ કરો / નરસિંહ મહેતા
5 - નાગરી નાતમાં નિર્ધન સરજિયાં / નરસિંહ મહેતા
6 - ખળખળતું પાણી તે અગનથી આકરું / નરસિંહ મહેતા
7 - મહેતાજી તવ કહે / નરસિંહ મહેતા
8 - આપણી નાગરી નાતની રીત છે / નરસિંહ મહેતા
9 - ડોસીએ પત્રમાં જે લખાવિયું / નરસિંહ મહેતા
10 - ‘જાગ, જદુનંદન ! જગતપતિ જાદવા! / નરસિંહ મહેતા
11 - વાર થઈ, વિઠ્ઠલા ! વહારે વેગે ચડો / નરસિંહ મહેતા
12 - રાધિકા સુંદરી-સકળ-શિરોમણી / નરસિંહ મહેતા
13 - ઉઘડકી, ઊઠીયા વેગે વિઠ્ઠલ હરિ / નરસિંહ મહેતા
14 - લક્ષ્મી તૃઠ્યા કૃપા કરી / નરસિંહ મહેતા
15 - મહેતો કહે : ‘દીકરી ! ભજને તું શ્રીહરિ / નરસિંહ મહેતા
16 - નવઘડ ઘાટ પટોળી ને પામરી / નરસિંહ મહેતા