શિશિરે વસન્ત (કાવ્યસંગ્રહ) / સુંદરજી બેટાઈ

શિશિરે વસન્ત (કાવ્યસંગ્રહ) / સુંદરજી બેટાઈ

કોપીરાઇટ :સુંદરજી બેટાઈ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૯૦

અનુક્રમણિકા

 
1 - અર્પણ / શિશિરે વસન્ત / સુંદરજી બેટાઈ
2 - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૧ / સુંદરજી બેટાઈ
3 - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૨ / સુંદરજી બેટાઈ
4 - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૩ / સુંદરજી બેટાઈ
5 - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૪ / સુંદરજી બેટાઈ
6 - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૫ / સુંદરજી બેટાઈ
7 - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૬ / સુંદરજી બેટાઈ
8 - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૭ / સુંદરજી બેટાઈ
9 - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૮ / સુંદરજી બેટાઈ
10 - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૯ / સુંદરજી બેટાઈ
11 - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૧૦ / સુંદરજી બેટાઈ
12 - આદિકવિ વાલ્મીકિને – ૧૧ / સુંદરજી બેટાઈ
13 - ઓ સર્વઉદયમુખ ગાંધી / સુંદરજી બેટાઈ
14 - સર્વસાધ્યા અહિંસા* / સુંદરજી બેટાઈ
15 - :: ૨ ::
    15.1 - ભલે ગાતું ! ભલે ગાતું ! / સુંદરજી બેટાઈ
    15.2 - શાને પૂર્યું ? / સુંદરજી બેટાઈ
    15.3 - ક્હાન અને રાધા / સુંદરજી બેટાઈ
    15.4 - ફૂલમાં ફૂલ ગુલાબ... ગુલાબ ! / સુંદરજી બેટાઈ
    15.5 - પહાડ પર બેઠે અગોચર સાગરદર્શન / સુંદરજી બેટાઈ
    15.6 - દેવે દીધેલ પુષ્પોને / સુંદરજી બેટાઈ
    15.7 - જીવિત હો ભલે.....! / સુંદરજી બેટાઈ
    15.8 - ઓ વરદોત્તમ ! / સુંદરજી બેટાઈ
16 - :: ૩ ::
    16.1 - લે હાથ, હે નાથ / સુંદરજી બેટાઈ
    16.2 - રાતે રૂપે / સુંદરજી બેટાઈ
    16.3 - ક્યારે ? ક્યારે ? / સુંદરજી બેટાઈ
    16.4 - શું શૂન્યતા શાશ્વત, દિવ્યતા વા ? / સુંદરજી બેટાઈ
    16.5 - આદિવરાહ, કહો....! / સુંદરજી બેટાઈ
    16.6 - દુર્ભાગ્યદૈવત હે ! / સુંદરજી બેટાઈ
    16.7 - ‘ઊગે સૂરજ’ – ‘સૂર્ય આથમે’ / સુંદરજી બેટાઈ
    16.8 - લીલા આ અંધ નીર્ઘૃણા ! / સુંદરજી બેટાઈ
    16.9 - ડરાકતાં અમે દાદુરડાં... ? / સુંદરજી બેટાઈ
17 - :: ૪ ::
    17.1 - વિષાદ જ પ્રસાદ હો ! / સુંદરજી બેટાઈ
    17.2 - શું ના વ્હેશે આયખું ગંગધાર ? / સુંદરજી બેટાઈ
    17.3 - હસ્ત, ઓ કમલ પંચપાંખડી ! / સુંદરજી બેટાઈ
    17.4 - ભલેને સાચ પ્રજ્વળે ! / સુંદરજી બેટાઈ
    17.5 - બાલ હું બાલ સર્વથા !? / સુંદરજી બેટાઈ
    17.6 - જો..... / સુંદરજી બેટાઈ
    17.7 - ક્યમ જ વ્યર્થ રે ઉડવું ? / સુંદરજી બેટાઈ
    17.8 - બલમાં બલ તો એક – / સુંદરજી બેટાઈ
    17.9 - રહો જાગી ભવ્યવિભાવના ! / સુંદરજી બેટાઈ
    17.10 - પદે પદ મિલાવવાં* / સુંદરજી બેટાઈ
    17.11 - પડો ઘંટ ! પડો ઘંટ ! / સુંદરજી બેટાઈ
    17.12 - કોણે રે ઓ ? શાને રે ઓ ? / સુંદરજી બેટાઈ
18 - :: ૫ ::
    18.1 - દુશ્ચર્યું શું નડ્યું ? / સુંદરજી બેટાઈ
    18.2 - હ્યાં દુર્દગ્ધે / સુંદરજી બેટાઈ
    18.3 - દગ્ધહૃદય પ્રણયીની ઉક્તિ / સુંદરજી બેટાઈ
19 - :: ૬ ::
    19.1 - કણિકા / સુંદરજી બેટાઈ
    19.2 - કોઈ પ્રદુષ્ટ પ્રગુપ્ત / સુંદરજી બેટાઈ
    19.3 - મારે કોઈ નહિ અબળખા / સુંદરજી બેટાઈ
    19.4 - અહો, પુષ્પો પુષ્પો / સુંદરજી બેટાઈ
    19.5 - પ્રભો ! દ્વારે દ્વારે / સુંદરજી બેટાઈ
    19.6 - અહો, मेघ: मेघ: ! / સુંદરજી બેટાઈ
    19.7 - ધારે કેમ નાં ? / સુંદરજી બેટાઈ
    19.8 - શ્રદ્ધા / સુંદરજી બેટાઈ
    19.9 - કષ્ટ / સુંદરજી બેટાઈ
    19.10 - ઊઠતાં નવપલ્લવી / સુંદરજી બેટાઈ
    19.11 - ગતિ / સુંદરજી બેટાઈ
    19.12 - ચીસકાર-સીસકાર / સુંદરજી બેટાઈ
    19.13 - શું ય તે ગાય ? / સુંદરજી બેટાઈ
    19.14 - કોક જ જાણે / સુંદરજી બેટાઈ
    19.15 - દ્વન્દ્વસમાસે જ / સુંદરજી બેટાઈ
    19.16 - ધરા શું સ્વર્ણભાગ્ય ના ? / સુંદરજી બેટાઈ
    19.17 - મહાસતી-મહાકન્યા / સુંદરજી બેટાઈ
    19.18 - અમે અને તમે / સુંદરજી બેટાઈ
    19.19 - ચઢવા બ્હાને / સુંદરજી બેટાઈ
    19.20 - - ? - / સુંદરજી બેટાઈ
    19.21 - કાંઈ કશું નથી ? / સુંદરજી બેટાઈ
20 - અનુભાવન / શિશિરે વસન્ત / પ્રસ્તાવના / રામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષી
21 - આનન્દ અને આભાર / શિશિરે વસન્ત / સુંદરજી બેટાઈ