તારીખ-વાર સાથે (કાવ્યસંગ્રહ) / અનિલ વાળા

તારીખ-વાર સાથે (કાવ્યસંગ્રહ) / અનિલ વાળા

અનુક્રમણિકા

નિવેદન / તારીખ વાર સાથે / અનિલ વાળા
સાહિત્યનો એક અનોખો ‘અનિલ’ / પ્રસ્તાવના / તારીખ – વાર સાથે / હરદ્વાર ગોસ્વામી
 
1 - હું તો નાચી’તી... / અનિલ વાળા
2 - એનો કૈં રસ્તો તું ચીંધ... / અનિલ વાળા
3 - મારો મણિયારો વાલમ.... / અનિલ વાળા
4 - મારો સાયબો... / અનિલ વાળા
5 - છાંટો પઈડોને છોલઈ ગૈ... / અનિલ વાળા
6 - આટલો ઉતાવળો શું થાય છે ? / અનિલ વાળા
7 - વ્હાલપનો એવો દુકાળ / અનિલ વાળા
8 - ઝાડ ગયું ને જગ્યા થઈ... / અનિલ વાળા
9 - રે, બાઈજી ! / અનિલ વાળા
10 - ધીમું ધીમું રે સાંયાજી... / અનિલ વાળા
11 - હરિ ! તમે... / અનિલ વાળા
12 - રૂ પર ફેંકે દીવાસળી... / અનિલ વાળા
13 - દીકરી તો તુલસીનો ક્યારો.../ અનિલ વાળા
14 - બાર હાથનું ચીભડું... / અનિલ વાળા
15 - મનનું ગીત... / અનિલ વાળા
16 - મને ઓળખે ના.... / અનિલ વાળા
17 - ધોબી શું કરવાનો... ? / અનિલ વાળા
18 - ટીટોડીની માથે... / અનિલ વાળા
19 - કારણ એમ નથી જડવાનું !... / અનિલ વાળા
20 - બી પ્રેક્ટીકલનું ગીત... / અનિલ વાળા
21 - વડ પર લટકી ગઈ... / અનિલ વાળા
22 - પગરવ મારી પાસે... / અનિલ વાળા
23 - મારાં ફરતે.... / અનિલ વાળા
24 - ક્ષણ આવે તો ? / અનિલ વાળા
25 - ઓચિંતા.... / અનિલ વાળા
26 - પથ્થર પાણી પાણી ! / અનિલ વાળા
27 - સોળ વરસનાં સપનાં આગળ / અનિલ વાળા
28 - સરસ, સરસ.... અરે, બહુ સરસ ! / અનિલ વાળા
29 - પ્રેમગીત / અનિલ વાળા
30 - ગીતની દયનીય દશાનું ગીત... / અનિલ વાળા
31 - હજાર વાર વાઢોને... / અનિલ વાળા
32 - અબે, ઓ છમિયા.... / અનિલ વાળા
33 - મારું બેટું ! / અનિલ વાળા
34 - કેળાનું શાક તમે ખાધું છે ? / અનિલ વાળા
35 - જલ્સા પાણી લીલાં લ્હેર... / અનિલ વાળા
36 - તને પંખી કહું તો... / અનિલ વાળા
37 - સગપણનું ગીત.. / અનિલ વાળા
38 - વાત તો સીધી – સાદી.. / અનિલ વાળા
39 - કાગળ ફાટે... / અનિલ વાળા
40 - બ્હાર ગયો બિડાઈ... / અનિલ વાળા
41 - હું તને કહું છું : / અનિલ વાળા
42 - રવરવતી ઈચ્છાનું ગીત / અનિલ વાળા
43 - કેમ તને..... / અનિલ વાળા
44 - ચોમાસું મારામાં... / અનિલ વાળા
45 - પત્નીને... / અનિલ વાળા
46 - પાંખ હશે તો... / અનિલ વાળા
47 - મૂળસોતાં માણસનું ગીત / અનિલ વાળા
48 - બાળકનાં વિસ્મયનું ગીત ઊર્ફ કવિનો બુદ્ધિજીવીને ઉત્તર / અનિલ વાળા
49 - રક્ષાબંધન નિમિત્તે ‘ભાઈ’ બનાવી છોડી દેનાર કન્યાનું ગીત / અનિલ વાળા
50 - બોસજીની સત્તાનું ગીત યાને અવિવેકની ક્ષમા.. / અનિલ વાળા
51 - બિમ્બ ગીત... / અનિલ વાળા
52 - પ્રતિબિમ્બ ગીત / અનિલ વાળા
53 - અલ્યા, આવું કેવું ? / અનિલ વાળા
54 - આપણે જ આપણાથી શરૂઆત કરીએ.../ અનિલ વાળા
55 - આપણે તો બસ.... / અનિલ વાળા
56 - તારો દરિયો... / અનિલ વાળા
57 - હું મારાં દરિયાને ચાહું ! / અનિલ વાળા
58 - દરિયાનું ગીત / અનિલ વાળા
59 - આંખ્યુની ડેલીએથી.... / અનિલ વાળા
60 - પાંખ વિનાનું પંખી / અનિલ વાળા
61 - જળને પૂછયું.... / અનિલ વાળા
62 - હું તો પૂછી પૂછીને... / અનિલ વાળા
63 - દરિયાના મૂંઝારાનું ગીત... /અનિલ વાળા
64 - ‘વિતાન’ ‘સુ.દ.’ બીજ’ ની એક છોકરી ... / અનિલ વાળા
65 - કૃષ્ણ-રાધાની સાંપ્રત સંવેદના... / અનિલ વાળા
66 - ને તમે યાદ આવ્યાં... / અનિલ વાળા
67 - સખીરી શ્રાવણમાં.... / અનિલ વાળા
68 - સાજન ! ધકેલપાંચા.../ અનિલ વાળા
69 - શબ્દ જયારે... / અનિલ વાળા
70 - કોણ ખોલે છે મને ? / અનિલ વાળા
71 - તે છતાં 'હું કોણ છું ?’ એ પ્રશ્ન તો ઊભો જ છે / અનિલ વાળા
72 - તું કોણ છે ? હું કોણ છું ? / અનિલ વાળા
73 - તારીખ - વાર સાથે / અનિલ વાળા
74 - ફૂલો જવાબમાં / અનિલ વાળા
75 - ખાય છે / અનિલ વાળા
76 - ‘પ’ ને ઘૂંટવાનાં / અનિલ વાળા
77 - ફાવે તને ? / અનિલ વાળા
78 - વેચાય છે / અનિલ વાળા
79 - લખવા મથું / અનિલ વાળા
80 - ‘હોવાપણું’ / અનિલ વાળા
81 - ખાવું પડે / અનિલ વાળા
82 - ફરજંદ છે / અનિલ વાળા
83 - હવાનો મ્હેલ / અનિલ વાળા
84 - ક્યાં હવે પ્હેરાય છે ? / અનિલ વાળા
85 - ખાલી લડખડે / અનિલ વાળા
86 - ફરી બને / અનિલ વાળા
87 - મોકલું / અનિલ વાળા
88 - ગાંધી આપ / અનિલ વાળા
89 - ક્યાંથી હરું ? / અનિલ વાળા
90 - એવુંય કારણ હોય છે / અનિલ વાળા
91 - છાંયડો મળતો રહે / અનિલ વાળા
92 - સમી સાંજ છે / અનિલ વાળા
93 - શૂન્યતા/ અનિલ વાળા
94 - કોઠે પડી જશે / અનિલ વાળા
95 - છાતી નથી હોતી / અનિલ વાળા
96 - સાવ ખુલ્લેઆમ તું / અનિલ વાળા
97 - તમને ગમી શકું / અનિલ વાળા
98 - શું કરવાનો ? / અનિલ વાળા
99 - એની માને / અનિલ વાળા
100 - ગભરાટ હોય તો / અનિલ વાળા
101 - પરાયું છે / અનિલ વાળા
102 - ઉખાણું હતું / અનિલ વાળા
103 - પડછાયો લખવા / અનિલ વાળા
104 - ખૂટી શકે / અનિલ વાળા
105 - રાસની ગઝલ / અનિલ વાળા
106 - કોણ સંભાળી શકે / અનિલ વાળા
107 - સ્વાદમાં તૂરી હશે / અનિલ વાળા
108 - સાંઈબાબા ! / અનિલ વાળા
109 - સાવ ખાલી છે અગાશી / અનિલ વાળા
110 - એટલે કે હું નથી / અનિલ વાળા
111 - સાચું હોય છે / અનિલ વાળા
112 - તે ઘડીથી આપણે અજવાસને નામે કર્યું’તું આયખું ! / અનિલ વાળા
113 - રાત ગળે છે / અનિલ વાળા
114 - કાયદો / અનિલ વાળા
115 - આઠમો અધ્યાય / અનિલ વાળા
116 - અસર્જનાત્મકતાનો એક અનુભવ / અનિલ વાળા
117 - હું / અનિલ વાળા
118 - પ્રાણી – કાવ્યો (!) / અનિલ વાળા
    118.1 - ઉંદર / અનિલ વાળા
    118.2 - ભૂંડ / અનિલ વાળા
    118.3 - અશ્વ / અનિલ વાળા
    118.4 - કીડી / અનિલ વાળા
119 - મારું શરીર ખોવાઈ ગયું રે / અનિલ વાળા