મારી હકીકત (આત્મકથા) / કવિ નર્મદ

મારી હકીકત (આત્મકથા) / કવિ નર્મદ

અનુક્રમણિકા

 
1 - વિભાગ -1 : મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.1 - વિરામ 1 : જન્મ, ગોત્રાદિક, નાગર જ્ઞાતિ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.2 - વિરામ 2 : ઘરડાં વડીલો ને માબાપ સંવત 1811 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.3 - વિરામ 3 : બાળપણ અને પ્રાથમિક શિક્ષણ – સને 1833 -1845 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.4 - વિરામ 4 : અંગ્રેજી સ્કૂલ અને કૉલેજમાં –1845 - 1851 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.5 - વિરામ 5 : રાંદેરમાં શિક્ષક – (1851-1854) / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.6 - વિરામ 6 : કવિપદની તૈયારી – 1854-1856 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.7 - વિરામ 8 : જદુનાથજી સાથે પ્રસંગ – 1860 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.8 - વિરામ 7 : કલમને ખોળે – 1857-1859 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.9 - વિરામ 9 : કીર્તિનો મધ્યાહ્ન – 1861-64 / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    1.10 - વિરામ 10 : સરસ્વતીમંદિર – 1865-1866 સપટેમ્બર 18મી સુધી / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
2 - વિભાગ - ૨ : નર્મદનાં સ્વજનો અને પરિજનો વિશે મિતાક્ષર નોંધ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    2.1 - ડાહીગૌરી / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    2.2 - સુભદ્રાગૌરી ઉર્ફે નર્મદાગૌરી / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    2.3 - સવિતાગૌરી / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    2.4 - નરભેરામ પ્રાણશંકર (કારકુન) / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    2.5 - પુત્ર જયશંકર (બક્કો) / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    2.6 - રામશંકર (અને તેમના પુત્ર રાજારામ શાસ્ત્રી) / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
3 - વિભાગ – 3 : પત્રાવલિ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.1 - જદુનાથજી મહારાજને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.1.1 - જદુનાથજી મહારાજને - ૧ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.1.2 - જદુનાથજી મહારાજને - ૨ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.1.3 - જદુનાથજી મહારાજને - ૩ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.2 - નવલરામ લક્ષ્મીરામ પંડયાને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.3 - નંદશંકર તુલજાશંકર મહેતાને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.3.1 - નંદશંકર તુલજાશંકર મહેતાને - ૧ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.3.2 - નંદશંકર તુલજાશંકર મહેતાને - ૨ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.4 - કવિ હીરાચંદ કાનજીને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.5 - ધનસુખરામ ઓચ્છવરામને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.5.1 - ધનસુખરામ ઓચ્છવરામને - ૧ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.5.2 - ધનસુખરામ ઓચ્છવરામને - ૨ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.5.3 - ધનસુખરામ ઓચ્છવરામને - ૩ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.5.4 - ધનસુખરામ ઓચ્છવરામને - ૪ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.6 - છગનલાલ વિ. સંતોકરામ દેસાઈને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.6.1 - છગનલાલ વિ. સંતોકરામ દેસાઈને - ૧ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.6.2 - છગનલાલ વિ. સંતોકરામ દેસાઈને - ૨ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.6.3 - છગનલાલ વિ. સંતોકરામ દેસાઈને - ૩ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.6.4 - છગનલાલ વિ. સંતોકરામ દેસાઈને - ૪ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.7 - ગોપાળજી વિ. સુરજીને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.7.1 - ગોપાળજી વિ. સુરજીને - ૧ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.7.2 - ગોપાળજી વિ. સુરજીને - ૨ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.7.3 - ગોપાળજી વિ. સુરજીને - ૩ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.7.4 - ગોપાળજી વિ. સુરજીને - ૪ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.7.5 - ગોપાળજી વિ. સુરજીને - ૫ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.7.6 - ગોપાળજી વિ. સુરજીને - ૬ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.8 - ગણપતરામ વેણીલાલ ઓઝાને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.8.1 - ગણપતરામ વેણીલાલ ઓઝાને - ૧ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.8.2 - ગણપતરામ વેણીલાલ ઓઝાને - ૨ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.8.3 - ગણપતરામ વેણીલાલ ઓઝાને - ૩ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.8.4 - ગણપતરામ વેણીલાલ ઓઝાને - ૪ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.8.5 - ગણપતરામ વેણીલાલ ઓઝાને - ૫ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.8.6 - ગણપતરામ વેણીલાલ ઓઝાને - ૬ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.8.7 - ગણપતરામ વેણીલાલ ઓઝાને - ૭ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.9 - લક્ષ્મીરામને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.9.1 - લક્ષ્મીરામને - ૧ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.9.2 - લક્ષ્મીરામને - ૨ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.9.3 - લક્ષ્મીરામને - ૩ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.9.4 - લક્ષ્મીરામને - ૪ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.9.5 - લક્ષ્મીરામને - ૫ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.10 - નાનાભાઈ રૂસ્તમજી રાણીનાને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.10.1 - નાનાભાઈ રૂસ્તમજી રાણીનાને - ૧ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
        3.10.2 - નાનાભાઈ રૂસ્તમજી રાણીનાને - ૨ / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.11 - કરસનદાસ માધવદાસને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.12 - પ્રાણલાલને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.13 - નર્મદાશંકર દયાશંકરને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.14 - મણિનંદ શાસ્ત્રીને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.15 - પાર્વતીશંકરને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.16 - શાન્તારામને /મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.17 - અંબાશંકરને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.18 - કેશવરામ ધીરજરામને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.19 - ગોપાળજી ગુલાબભાઈને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.20 - શેઠ હરિવલ્લભદાસ કલ્યાણદાસ મોતીવાળાને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.21 - હરિદત્ત કરુણાશંકરને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.22 - માનબાઈને / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.23 - જાહેર વિજ્ઞપ્તિપત્રો, ચર્ચાપત્રો / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.24 - પ્રશ્ન / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.25 - આકાશવાણી / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ
    3.26 - કવિની જૂનાં ગુજરાતી કાવ્યો છપાવાની યોજના / મારી હકીકત / કવિ નર્મદ