કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ (લોકગીત આસ્વાદ લેખસંગ્રહ) / બળવંત જાની

કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ (લોકગીત આસ્વાદ લેખસંગ્રહ) / બળવંત જાની

કોપીરાઇટ :પુલકેશી જાની
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૨૮

અનુક્રમણિકા

 
1 - ખંડ - ૧ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    1.1 - લોકગીતોમાં કોયલનું અર્થપૂર્ણ નિરૂપણ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    1.2 - લોકગીતોમાં મોરનું અર્થપૂર્ણ નિરૂપણ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    1.3 - લોકગીતોમાં પંખીસૃષ્ટિનું ભાવપૂર્ણ નિરૂપણ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    1.4 - લોકગીતોમાં પશુસૃષ્ટિનું ભાવપૂર્ણ નિરૂપણ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
2 - ખંડ - ૨ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    2.1 - ભાવપૂર્ણ અને અર્થપૂર્ણ પંખીગીત / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    2.2 - પંખી નિમિત્તે સમજણ પ્રેરતું લોકગીત / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    2.3 - પારેવડાની પડછે પ્રગટતું લોકનારીનું ઉમદા વ્યક્તિત્વ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    2.4 - મારા હીરાગલ મોરલા દ્વારા સંયમનું નિરૂપણ / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની
    2.5 - વનવાસના સહવાસ માટેની સીતાની વિનવણી / કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ / બળવંત જાની