કુસુમમાળા (કાવ્યસંગ્રહ) / નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેટિયા

કુસુમમાળા (કાવ્યસંગ્રહ) / નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેટિયા

આવરણ : ચૈતાલી જોગી

અનુક્રમણિકા

 
1 - મંગળાચરણ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
2 - અવતરણ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
3 - સહસ્ત્રલિંગ તળાવના કાંઠા ઉપરથી પાટણ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
4 - કાળચક્ર / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
5 - અમૃતત્વસિન્ધુ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
6 - ગિરિશૃઙ્ગ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
7 - દિવ્ય મંદિર તથા લેખ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
8 - વિનીતતા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
9 - નદીકિનારે / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
10 - સરોવરમાં ઊભેલો બગ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
11 - દિવ્ય ટહુકો / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
12 - ગર્જના / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
13 - સરિત્સંગમ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
14 - મેઘવૃષ્ટિવાળી એક સાંઝ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
15 - લાગટ વૃષ્ટિ પછી એક સ્હવારનો સમય / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
16 - એક અદ્ભુત દેખાવ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
17 - દિવ્ય કાવ્ય / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
18 - અનુત્તર પશ્ન / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
19 - માનવબુદ્‌બુદ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
20 - અસ્થિર અને સ્થિર પ્રેમ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
21 - પ્રેમસિન્ધુ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
22 - પ્રેમનાં સ્વરૂપ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
23 - પ્રેમ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
24 - બહુરૂપ અનુપમ પ્રેમ ધરે / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
25 - આનન્દ-ઑવારા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
26 - કવિનું સુખ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
27 - ફૂલ સાથે રમત / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
28 - કરેણા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
29 - આશાપંખીડું / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
30 - વિધવાનો વિલાપ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
31 - નદૃનદીસંગમ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
32 - કર્તવ્ય અને વિલાસ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
33 - વિપદમાં ધારણ કરનાર બળ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
34 - મિશ્ર થયેલી બે છાયા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
35 - સંસ્કારોદ્બોધન / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
36 - લગ્ન સમયે એક કુસુમપાત્રની ભેટ મોકલતાં / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
37 - અભિનન્દૃનાષ્ટક / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
38 - ત્હારી કાન્તિ, પ્રેમ અને આત્મા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
39 - પ્રેમીજનનો મંડપ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
40 - વસંતની એક સાંઝ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
41 - ગાનસરિત / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
42 - ત્‍હારી છબિ નથી / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
43 - હુનાળાના એક પ્‍હરોડનું સ્મરણ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
44 - શિયાળાનું એક સ્‍હવાર / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
45 - કૉયલનો ટહુકો / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
46 - મધ્યરાત્રિએ કૉયલ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
47 - રાત્રિયે કૉયલ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
48 - વસન્તમાં એક સ્હવારનો સમય / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
49 - હ્રદયપ્રતિબિમ્બ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
50 - એક નદી ઉપર અજવાળી મધ્યરાત્રિ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
51 - ટેકરિયોમાં એક સાંઝનો સમય / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
52 - કૉયલ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
53 - રાત્રિ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
54 - સૂર્યોદય / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
55 - સન્ધ્યા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
56 - મેઘાડમ્બર / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
57 - લાગટ હૅલી ઊઘડતી વખતની રચના / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
58 - મેઘગર્જન / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
59 - પ્રભાત / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
60 - મેઘ / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
61 - ચંદા / નરસિંહરાવ દિવેટિયા
62 - અવસાન / નરસિંહરાવ દિવેટિયા