આધુનિકોત્તર કવિતા (સંશોધન) / અજયસિંહ ચૌહાણ

આધુનિકોત્તર કવિતા (સંશોધન) / અજયસિંહ ચૌહાણ

આવરણ : કેતન રાજ્યગુરુ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૨૧૦

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
પરથમ પહેલા.../ નિવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
 
1 - પ્રકરણ – ૧ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    1.1 - ગુજરાતી કવિતાનું યુગદર્શન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    1.2 - આધુનિકોત્તર ગુજરાતી કવિતાની લાક્ષણિકતાઓ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
2 - પ્રકરણ – ૨ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    2.1 - નીતિન મહેતાની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.1.1 - નીતિન મહેતાની કવિતાનું સંવેદન અને વિષયવસ્તુ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.1.2 - નીતિન મહેતાની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.1.3 - નીતિન મહેતાની કવિતાની ભાષા સંરચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    2.2 - જયદેવ શુક્લની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.2.1 - જયદેવ શુક્લની કવિતાના વિષયો અને સંવેદના: / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.2.2 - જયદેવ શુક્લની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.2.3 - જયદેવ શુક્લની કવિતાની ભાષારચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
3 - પ્રકરણ - ૩ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    3.1 - હરીશ મીનાશ્રુની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.1.1 - હરીશ મીનાશ્રુની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.1.2 - હરીશ મીનાશ્રુની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.1.3 - હરીશ મીનાશ્રુની કવિતાની ભાષારચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    3.2 - સંજુ વાળાની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.2.1 - સંજુ વાળાની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.2.2 - સંજુ વાળાની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.2.3 - સંજુ વાળાની કવિતાની ભાષા સંરચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
4 - પ્રકરણ - ૪ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    4.1 - વિનોદ જોશીની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        4.1.1 - વિનોદ જોશીની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        4.1.2 - વિનોદ જોશીની કવિતાની અભિવ્યક્તિ રીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        4.1.3 - વિનોદ જોશીની કવિતાની ભાષારચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ