આધુનિકોત્તર કવિતા (સંશોધન) / અજયસિંહ ચૌહાણ

આધુનિકોત્તર કવિતા (સંશોધન) / અજયસિંહ ચૌહાણ

આવરણ : કેતન રાજ્યગુરુ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૨૧૦

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
પરથમ પહેલા.../ નિવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
 
1 - પ્રકરણ – ૧ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    1.1 - ગુજરાતી કવિતાનું યુગદર્શન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    1.2 - આધુનિકોત્તર ગુજરાતી કવિતાની લાક્ષણિકતાઓ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
2 - પ્રકરણ – ૨ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    2.1 - નીતિન મહેતાની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.1.1 - નીતિન મહેતાની કવિતાનું સંવેદન અને વિષયવસ્તુ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.1.2 - નીતિન મહેતાની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.1.3 - નીતિન મહેતાની કવિતાની ભાષા સંરચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    2.2 - જયદેવ શુક્લની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.2.1 - જયદેવ શુક્લની કવિતાના વિષયો અને સંવેદના / જયદેવ શુક્લની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.2.2 - જયદેવ શુક્લની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / જયદેવ શુક્લની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        2.2.3 - જયદેવ શુક્લની કવિતાની ભાષારચના / જયદેવ શુક્લની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
3 - પ્રકરણ – ૩ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    3.1 - હરીશ મીનાશ્રુની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.1.1 - હરીશ મીનાશ્રુની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.1.2 - હરીશ મીનાશ્રુની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.1.3 - હરીશ મીનાશ્રુની કવિતાની ભાષારચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    3.2 - સંજુ વાળાની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.2.1 - સંજુ વાળાની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.2.2 - સંજુ વાળાની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        3.2.3 - સંજુ વાળાની કવિતાની ભાષા સંરચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
4 - પ્રકરણ – ૪ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    4.1 - દલપત પઢિયારની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        4.1.1 - દલપત પઢિયારની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        4.1.2 - દલપત પઢિયારની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        4.1.3 - દલપત પઢિયારની કવિતાની ભાષા સંરચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    4.2 - વિનોદ જોશીની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        4.2.1 - વિનોદ જોશીની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        4.2.2 - વિનોદ જોશીની કવિતાની અભિવ્યક્તિ રીતિઃ/ આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        4.2.3 - વિનોદ જોશીની કવિતાની ભાષારચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
5 - પ્રકરણ – ૫ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    5.1 - યજ્ઞેશ દવેની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        5.1.1 - યજ્ઞેશ દવેની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        5.1.2 - યજ્ઞેશ દવેની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        5.1.3 - યજ્ઞેશ દવેની કવિતાની ભાષાસંરચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    5.2 - મણિલાલ હ. પટેલની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        5.2.1 - મણિલાલ હ. પટેલની કવિતાનું વિષયવસ્તુ અને સંવેદન / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        5.2.2 - મણિલાલ હ. પટેલની કવિતાની અભિવ્યક્તિરીતિ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
        5.2.3 - મણિલાલ હ પટેલની કવિતાની ભાષાસંરચના / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
6 - પ્રકરણ – ૬ : અન્ય મહત્ત્વના કવિઓ / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    6.1 - ભરત નાયકની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    6.2 - જયેન્દ્ર શેખડીવાળાની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    6.3 - બાબુ સુથારની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    6.4 - મનોહર ત્રિવેદીની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ
    6.5 - કાનજી પટેલની કવિતા / આધુનિકોત્તર કવિતા / અજયસિંહ ચૌહાણ