મિજાજ (ગઝલસંગ્રહ) / કિરણસિંહ ચૌહાણ

મિજાજ (ગઝલસંગ્રહ) / કિરણસિંહ ચૌહાણ

કોપીરાઇટ :પલ્લવ - નમ્ર
આવરણ : મહેશ દાવડકર

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / મિજાજ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
વાંચવી-મમળાવવી ગમે તેવી ગઝલો.../ પ્રસ્તાવના - મિજાજ / - રાજેશ વ્યાસ 'મિસ્કીન'
બીજી આવૃત્તિનો ઉમળકો / મિજાજ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
 
1 - ગુમાવીને / કિરણસિંહ ચૌહાણ
2 - સાધના કરવી પડે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
3 - ઘટમાં તોયે વટમાં જીવ્યા / કિરણસિંહ ચૌહાણ
4 - સાહેબ! / કિરણસિંહ ચૌહાણ
5 - આદત છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
6 - મને નહીં ખપે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
7 - ઉડાનને / કિરણસિંહ ચૌહાણ
8 - જરૂરી છે? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
9 - એનાથી મોટી વાત કઈ? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
10 - બહુ નથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
11 - પગલાં ચાલે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
12 - ભાન હોય છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
13 - હિંમત રાખજે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
14 - જલસો કરીએ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
15 - કોણે ના પાડી! / કિરણસિંહ ચૌહાણ
16 - હજી આ હાથમાં / કિરણસિંહ ચૌહાણ
17 - મોકલે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
18 - થયું છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
19 - ટાળો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
20 - થઈ જાય છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
21 - ક્યાં જઈ રહ્યાં? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
22 - ઘડિયાળની સાથે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
23 - થાકી જવાશે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
24 - દોડવું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
25 - સારું લાગે? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
26 - બંદગી ગમતી નથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
27 - બનવું જોઈએ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
28 - મજા / કિરણસિંહ ચૌહાણ
29 - વહાવો છો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
30 - થવા દો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
31 - થોડાંક શ્વાસોથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
32 - ખોબો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
33 - તલાશીમાં / કિરણસિંહ ચૌહાણ
34 - એ પછી શું? / કિરણસિંહ ચૌહાણ
35 - નક્કી કરો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
36 - હસાવ નહિ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
37 - શાનદાર થઈ જશે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
38 - ઉમેરાઈ જાય છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
39 - લૂંટાવવું છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
40 - મજાનું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
41 - અરમાન નહિ આપું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
42 - ટહુકો થઈ ગઈ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
43 - પડકારે આવ્યો છું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
44 - થોભો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
45 - આકાર થઈને / કિરણસિંહ ચૌહાણ
46 - જાગે છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
47 - સરહદ નથી / કિરણસિંહ ચૌહાણ
48 - એ કહો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
49 - બસ... બેઠો છું / કિરણસિંહ ચૌહાણ
50 - વિશે કંઈ કહો / કિરણસિંહ ચૌહાણ
51 - ચાલ્યા / કિરણસિંહ ચૌહાણ
52 - મળવું છે / કિરણસિંહ ચૌહાણ
53 - વેળાસર નીકળી જઈએ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
54 - મુક્તકો / કિરણસિંહ ચૌહાણ