પાથરણાવાળો (કાવ્યસંગ્રહ) / રમેશ આચાર્ય

પાથરણાવાળો (કાવ્યસંગ્રહ) / રમેશ આચાર્ય

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / પાથરણાવાળો / રમેશ આચાર્ય
કાવ્યોપોથીના પ્રાગટ્ય પર્વે / નિવેદન / રમેશ આચાર્ય
સરળ અને સત્વશીલ સૌંદર્યની રચનાઓ / પ્રસ્તાવના / પાથરણાવાળો / ડૉ.સંજય આચાર્ય
 
1 - પાથરણાવાળો / રમેશ આચાર્ય
2 - પરપોટા-કથા / રમેશ આચાર્ય
3 - મંદિરની પબનો પ્યાલો / રમેશ આચાર્ય
4 - મામલો / રમેશ આચાર્ય
5 - પાછલી રાતે વાણી / રમેશ આચાર્ય
6 - તરણેતરનાં મેળામાં / રમેશ આચાર્ય
7 - ચડસા-ચડસી / રમેશ આચાર્ય
8 - મારી વૃદ્ધાવસ્થા / રમેશ આચાર્ય
9 - મારી નિશાની / રમેશ આચાર્ય
10 - રણનો રંગ / રમેશ આચાર્ય
11 - બગલા પક્ષીની વડછડ / રમેશ આચાર્ય
12 - અધિક માસની પૂનમનો ચાંદ / રમેશ આચાર્ય
13 - સૂરજનું પહેલું કિરણ / રમેશ આચાર્ય
14 - ઉનાળાની અલસ બપોર / રમેશ આચાર્ય
15 - તેજ અને ભેજ / રમેશ આચાર્ય
16 - બહુરૂપી પવન / રમેશ આચાર્ય
17 - રસોઈઘરનાંથોડાંકાવ્યો / રમેશ આચાર્ય
18 - મારીમા / રમેશ આચાર્ય
19 - ઊભરો / રમેશ આચાર્ય
20 - ભાવકનો શાપ / રમેશ આચાર્ય
21 - ઊડી ગયેલો બલ્બ / રમેશ આચાર્ય
22 - ચકલીનોમાળો / રમેશ આચાર્ય
23 - બ્રેક / રમેશ આચાર્ય
24 - કપાસી / રમેશ આચાર્ય
25 - ફળ કાવ્યો / રમેશ આચાર્ય
26 - પનોતી / રમેશ આચાર્ય
27 - પતંગિયાકથા / રમેશ આચાર્ય
28 - છીંકલી / રમેશ આચાર્ય
29 - ઊભો સંબંધ, આડો સંબંધ / રમેશ આચાર્ય
30 - ચોપાટ / રમેશ આચાર્ય
31 - ભોલો / રમેશ આચાર્ય
32 - પરકાયા-પ્રવેશ / રમેશ આચાર્ય
33 - રોટલાની દોડ / રમેશ આચાર્ય
34 - ત્રણ ધાન્ય કાવ્યો / રમેશ આચાર્ય
35 - પૌત્રદર્શન: બે તહેવારે / રમેશ આચાર્ય
36 - કવિનું દેહદાન / રમેશ આચાર્ય
37 - કાલાના કાલા-વેડા / રમેશ આચાર્ય
38 - હાથરૂમાલ / રમેશ આચાર્ય
39 - પરિવર્તન / રમેશ આચાર્ય
40 - ફૂલોને પજવતા પ્રશ્નો / રમેશ આચાર્ય
41 - કોસ / રમેશ આચાર્ય
42 - વરસાદની વડછડ / રમેશ આચાર્ય
43 - મારી સમજ / રમેશ આચાર્ય
44 - પરિપ્રશ્ન / રમેશ આચાર્ય
45 - શિયાળો બિલ્લીપગલે આવે / રમેશ આચાર્ય
46 - લારી / રમેશ આચાર્ય
47 - બી.પી.એલ. કાર્ડધારક / રમેશ આચાર્ય
48 - ગોગલ્સ પહેરેલો માણસ / રમેશ આચાર્ય
49 - અસ્થિ વિસર્જન / રમેશ આચાર્ય
50 - તુલસીનો છોડ (કરુણ-પ્રશસ્તિ) / રમેશ આચાર્ય
51 - અમારા ઘરની મીની માસી (કરુણ-પ્રશસ્તિ) / રમેશ આચાર્ય
 
પિતાના કુટુંબ પ્રત્યેના અપ્રગટ પ્રેમનું કાવ્ય... પાથરણાવાળો / રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’