અંગત (કાવ્યસંગ્રહ) / રાવજી પટેલ

અંગત (કાવ્યસંગ્રહ) / રાવજી પટેલ

કોપીરાઇટ :રમણભાઈ છો. પટેલ

અનુક્રમણિકા

 
1 - એક બપોરે / રાવજી પટેલ
2 - ઘવાયેલો સૈનિક / રાવજી પટેલ
3 - ઢોલિયે / રાવજી પટેલ
4 - જિજીવિષા / રાવજી પટેલ
5 - પરોઢે તાપણી પાસે બેઠેલ વૃદ્ધની સ્વગતોક્તિ / રાવજી પટેલ
6 - તા.૧૫-૧૧-૧૯૬૩ / રાવજી પટેલ
7 - ભાઈ / રાવજી પટેલ
8 - દિનાન્તે / રાવજી પટેલ
9 - સીમનું મન / રાવજી પટેલ
10 - છેવટે / રાવજી પટેલ
11 - પત્નીનો નિદ્રાસ્પર્શ / રાવજી પટેલ
12 - અસંખ્ય રાત્રિઓને અંતે / રાવજી પટેલ
13 - ખેતર વચ્ચે / રાવજી પટેલ
14 - એક મધ્યરાતે / રાવજી પટેલ
15 - બિછાનેથી / રાવજી પટેલ
16 - અમીં / રાવજી પટેલ
17 - બસ-સ્ટેન્ડ પર રાત્રે / રાવજી પટેલ
18 - ભીડ / રાવજી પટેલ
19 - મન્થન / રાવજી પટેલ
20 - એક વાર્તા / રાવજી પટેલ
21 - આનંદ / રાવજી પટેલ
22 - આજ અચાનક / રાવજી પટેલ
23 - સંચાર / રાવજી પટેલ
24 - અંધકાર / રાવજી પટેલ
25 - સાંજલટાર પછી / રાવજી પટેલ
26 - ભર્યા સમદર / રાવજી પટેલ
27 - લાગે / રાવજી પટેલ
28 - ઘરમાં બેઠાં બેઠાં / રાવજી પટેલ
29 - એક રુગ્ણ કવિતા / રાવજી પટેલ
30 - હેવમોરમાં / રાવજી પટેલ
31 - શયનવેળાએ પ્રેયસી / રાવજી પટેલ
32 - ક્યારીઓમાં / રાવજી પટેલ
33 - એકાંતની ગતિશીલ ક્ષણોમાં / રાવજી પટેલ
34 - રાત્રે – રિલીફ રોડ પરથી / રાવજી પટેલ
35 - ખેડવેળા / રાવજી પટેલ
36 - ખેદ / રાવજી પટેલ
37 - નવલકથાના એક પાત્ર ઉપર કવિતા / રાવજી પટેલ
38 - કવિ શ્રી ચિનુ મોદી / રાવજી પટેલ
39 - રતિઋતુ / રાવજી પટેલ
40 - રમ્ય શાંતિ / રાવજી પટેલ
41 - ૧૯૬૪-૬૫માં / રાવજી પટેલ
42 - ગ્રીષ્મ / રાવજી પટેલ
43 - વરસાદી રાતે / રાવજી પટેલ
44 - હજીય તે / રાવજી પટેલ
45 - હું જીવતો છું / રાવજી પટેલ
46 - ઠાગા થૈયા / રાવજી પટેલ
47 - કેશાલ પ્રહાર / રાવજી પટેલ
48 - ઘણે વર્ષે વતનમાં / રાવજી પટેલ
49 - દશ હાઈકુ / રાવજી પટેલ
50 - વર્ષો ગયાં / રાવજી પટેલ
51 - આજ / રાવજી પટેલ
52 - પછી / રાવજી પટેલ
53 - આ એ જ / રાવજી પટેલ
54 - હું તડકો – તમાકુ ને તું / રાવજી પટેલ
55 - ચાર ગઝલ / રાવજી પટેલ
    55.1 - ગઝલ ૧ / રાવજી પટેલ
    55.2 - ગઝલ ૨ / રાવજી પટેલ
    55.3 - ગઝલ ૩ / રાવજી પટેલ
    55.4 - ગઝલ ૪ / રાવજી પટેલ
56 - ચૌદ ગીત / રાવજી પટેલ
    56.1 - ગીત – ૧ - આપણને જોઈ / રાવજી પટેલ
    56.2 - ગીત – ૨ - મેશ જોઈ મેં રાતી / રાવજી પટેલ
    56.3 - ગીત – ૩ - મેં તો આંબા પર દીઠું ગુલાબ... / રાવજી પટેલ
    56.4 - ગીત – ૪ - ઝૂકીને જોશું ! / રાવજી પટેલ
    56.5 - ગીત – ૫ - તારું મધમીઠું મુખ / રાવજી પટેલ
    56.6 - ગીત – ૬ - પ્હેલ રે વ્હેલેરાં... / રાવજી પટેલ
    56.7 - ગીત – ૭ - કાગળ પર ધરુજે છે હાથ / રાવજી પટેલ
    56.8 - ગીત – ૮ - છાંયો ગમી ગયો / રાવજી પટેલ
    56.9 - ગીત – ૯ - મિસ જૂલિયટીનું પ્રણયગીત / રાવજી પટેલ
    56.10 - ગીત – ૧૦ - અમે રે અધવચ રણના વીરડા ! / રાવજી પટેલ
    56.11 - ગીત – ૧૧ - તમે રે તિલક રાજા રામના / રાવજી પટેલ
    56.12 - ગીત – ૧૨ - મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા... / રાવજી પટેલ
    56.13 - ગીત – ૧૩ - દશે ચડીને મેં તો કાચો નખ કાપ્યો ! / રાવજી પટેલ
    56.14 - ગીત – ૧૪ - હે મા, તને ડસે / રાવજી પટેલ
57 - બાર કવિતાઓ / રાવજી પટેલ
    57.1 - કવિતા – ૧ / રાવજી પટેલ
    57.2 - કવિતા – ૨ / રાવજી પટેલ
    57.3 - કવિતા – ૩ / રાવજી પટેલ
    57.4 - કવિતા – ૪ / રાવજી પટેલ
    57.5 - કવિતા – ૫ / રાવજી પટેલ
    57.6 - કવિતા – ૬ / રાવજી પટેલ
    57.7 - કવિતા – ૭ / રાવજી પટેલ
    57.8 - કવિતા – ૮ / રાવજી પટેલ
    57.9 - કવિતા – ૯ / રાવજી પટેલ
    57.10 - કવિતા – ૧૦ / રાવજી પટેલ
    57.11 - કવિતા – ૧૧ / રાવજી પટેલ
    57.12 - કવિતા – ૧૨ / રાવજી પટેલ
58 - નવ જન્મ-મૃત્યુ કાવ્યો / રાવજી પટેલ
    58.1 - જન્મ-મૃત્યુ કાવ્ય – ૧ / રાવજી પટેલ
    58.2 - જન્મ-મૃત્યુ કાવ્ય – ૨ / રાવજી પટેલ
    58.3 - જન્મ-મૃત્યુ કાવ્ય – ૩ / રાવજી પટેલ
    58.4 - જન્મ-મૃત્યુ કાવ્ય – ૪ / રાવજી પટેલ
    58.5 - જન્મ-મૃત્યુ કાવ્ય – ૫ / રાવજી પટેલ
    58.6 - જન્મ-મૃત્યુ કાવ્ય – ૬ / રાવજી પટેલ
    58.7 - જન્મ-મૃત્યુ કાવ્ય – ૭ / રાવજી પટેલ
    58.8 - જન્મ-મૃત્યુ કાવ્ય – ૮ / રાવજી પટેલ
    58.9 - જન્મ-મૃત્યુ કાવ્ય – ૯ / રાવજી પટેલ