અંગત (કાવ્યસંગ્રહ) / રાવજી પટેલ

અંગત (કાવ્યસંગ્રહ) / રાવજી પટેલ

કોપીરાઇટ :રમણભાઈ છો. પટેલ

અનુક્રમણિકા

 
1 - એક બપોરે / રાવજી પટેલ
2 - ઘવાયેલો સૈનિક / રાવજી પટેલ
3 - ઢોલિયે / રાવજી પટેલ
4 - જિજીવિષા / રાવજી પટેલ
5 - પરોઢે તાપણી પાસે બેઠેલ વૃદ્ધની સ્વગતોક્તિ / રાવજી પટેલ
6 - તા.૧૫-૧૧-૧૯૬૩ / રાવજી પટેલ
7 - ભાઈ / રાવજી પટેલ
8 - દિનાન્તે / રાવજી પટેલ
9 - સીમનું મન / રાવજી પટેલ
10 - છેવટે / રાવજી પટેલ
11 - પત્નીનો નિદ્રાસ્પર્શ / રાવજી પટેલ
12 - અસંખ્ય રાત્રિઓને અંતે / રાવજી પટેલ
13 - ખેતર વચ્ચે / રાવજી પટેલ
14 - એક મધ્યરાતે / રાવજી પટેલ
15 - બિછાનેથી / રાવજી પટેલ
16 - અમીં / રાવજી પટેલ
17 - બસ-સ્ટેન્ડ પર રાત્રે / રાવજી પટેલ
18 - ભીડ / રાવજી પટેલ
19 - મન્થન / રાવજી પટેલ
20 - એક વાર્તા / રાવજી પટેલ
21 - આનંદ / રાવજી પટેલ
22 - આજ અચાનક / રાવજી પટેલ
23 - સંચાર / રાવજી પટેલ
24 - અંધકાર / રાવજી પટેલ
25 - સાંજલટાર પછી / રાવજી પટેલ
26 - ભર્યા સમદર / રાવજી પટેલ
27 - લાગે / રાવજી પટેલ
28 - ઘરમાં બેઠાં બેઠાં / રાવજી પટેલ
29 - એક રુગ્ણ કવિતા / રાવજી પટેલ
30 - હેવમોરમાં / રાવજી પટેલ
31 - શયનવેળાએ પ્રેયસી / રાવજી પટેલ
32 - ક્યારીઓમાં / રાવજી પટેલ
33 - એકાંતની ગતિશીલ ક્ષણોમાં / રાવજી પટેલ
34 - રાત્રે – રિલીફ રોડ પરથી / રાવજી પટેલ
35 - ખેડવેળા / રાવજી પટેલ
36 - ખેદ / રાવજી પટેલ
37 - નવલકથાના એક પાત્ર ઉપર કવિતા / રાવજી પટેલ
38 - કવિ શ્રી ચિનુ મોદી / રાવજી પટેલ
39 - રતિઋતુ / રાવજી પટેલ
40 - રમ્ય શાંતિ / રાવજી પટેલ
41 - ૧૯૬૪-૬૫માં / રાવજી પટેલ
42 - ગ્રીષ્મ / રાવજી પટેલ
43 - વરસાદી રાતે / રાવજી પટેલ
44 - હજીય તે / રાવજી પટેલ
45 - હું જીવતો છું / રાવજી પટેલ
46 - ઠાગા થૈયા / રાવજી પટેલ
47 - કેશાલ પ્રહાર / રાવજી પટેલ
48 - ઘણે વર્ષે વતનમાં / રાવજી પટેલ
49 - દશ હાઈકુ / રાવજી પટેલ
50 - વર્ષો ગયાં / રાવજી પટેલ