સતી લોયણનાં ભજનો / સંપાદક : ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ

સતી લોયણનાં ભજનો / સંપાદક : ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ

અનુક્રમણિકા

પ્રાસ્તાવિક / સતી લોયણનાં ભજનો / નાથાલાલ ગોહિલ
સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    જીવન પરિચય / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    લોયણનું કવન / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    ભક્તિનો માર્ગ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    નિજીયા ધરમ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    ગુરુનું શરણ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    સદગુરુની સાન / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    ગુરુ-વચનમાં વિશ્વાસ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    માન મેલી દો / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    જ્ઞાન, ભક્તિ, યોગ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    પાત્રતા / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    નિર્ગુણ ભક્તિ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    ભક્તિભેદ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    મૂળવચનનો મહિમા / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    કાયા નગરી / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    ભક્તિયોગ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    હઠયોગ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    અષ્ટાંગયોગ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    આત્મજ્ઞાન / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    જનક-ગુરુઅષ્ટાવક સંવાદ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    રાણીને લોયણનો ગુરુબોધ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    સતી લોયણ અને ગંગાસતી / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    ભાષાકર્મ / સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
 
1 - સતી લોયણનાં ભજનો / સંપાદક : ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    1.1 - ભક્તિનો માર્ગ / સતી લોયણ
        1.1.1 - બોત રે કઠણ છે / સતી લોયણ
        1.1.2 - કઠિન પંથ / સતી લોયણ
        1.1.3 - અબળા એમ ભણે / સતી લોયણ
        1.1.4 - નિજીયા ધરમ / સતી લોયણ
    1.2 - ગુરુનું શરણ / સતી લોયણ
        1.2.1 - પ્રથમ સદગુરુના પાય પૂજીને જી / સતી લોયણ
        1.2.2 - સદગુરુનો મહિમા / સતી લોયણ
        1.2.3 - સદગુરુ પદનો લિયો નિવેડો / સતી લોયણ
        1.2.4 - ધારો સદગુરુ પૂરા / સતી લોયણ
        1.2.5 - ગુરુનું શરણ / સતી લોયણ
        1.2.6 - સદગુરુની સાન / સતી લોયણ
        1.2.7 - ગુરુવિશ્વાસ / સતી લોયણ
        1.2.8 - ગુરુવચનનો મહિમા / સતી લોયણ
        1.2.9 - નીમમાં રહેવું / સતી લોયણ
        1.2.10 - માન મૂકીને આવો મેદાનમાં / સતી લોયણ
        1.2.11 - સતગુરુનો દેશ / સતી લોયણ
        1.2.12 - એવા જો સંત રે મળે તો / સતી લોયણ
        1.2.13 - હરિ-ગુરુ એક જ રૂપ / સતી લોયણ
        1.2.14 - માંડ કરીને મળ્યો મનુષ્યદેહ / સતી લોયણ
    1.3 - પાત્રતા / સતી લોયણ
        1.3.1 - એવા જનને વાત ન કહીએ / સતી લોયણ
        1.3.2 - મનની સ્થિરતા / સતી લોયણ
        1.3.3 - મનની ભ્રાંતિ ભાંગો / સતી લોયણ
        1.3.4 - જીવના પ્રકાર / સતી લોયણ
    1.4 - નિર્ગુણ ભક્તિ / સતી લોયણ
        1.4.1 - નિર્ગુણમાં સુરતા ઠેરાવો / સતી લોયણ
        1.4.2 - નિર્ગુણ પદ / સતી લોયણ
    1.5 - ભક્તિભેદ / સતી લોયણ
        1.5.1 - ભક્તિ વિના સંશય નહિ ભાગે / સતી લોયણ
        1.5.2 - નવધાભક્તિ / સતી લોયણ
        1.5.3 - મૂળ વચનનો મહિમા / સતી લોયણ
        1.5.4 - બ્રહ્મમાં ભળવું હોય તો / સતી લોયણ
        1.5.5 - આઠે પહોર રહો મસ્તાના / સતી લોયણ
        1.5.6 - ભક્તિયોગ / સતી લોયણ
        1.5.7 - સમદર્શીપણું / સતી લોયણ
    1.6 - યોગવાણી / સતી લોયણ
        1.6.1 - યોગ-અભ્યાસી થાવું / સતી લોયણ
        1.6.2 - મન-પવનને બાંધો / સતી લોયણ
        1.6.3 - યોગના પ્રકારો / સતી લોયણ
        1.6.4 - ષટ્ચક્ર-ભેદન / સતી લોયણ
        1.6.5 - આસન સાધો / સતી લોયણ
        1.6.6 - બે પ્રકારની સમાધિ / સતી લોયણ
        1.6.7 - અષ્ટાંગ યોગ / સતી લોયણ
        1.6.8 - શૂન્યમાં સુરતા / સતી લોયણ
        1.6.9 - સ્વરૂપમાં ચિત્ત જોડો / સતી લોયણ
        1.6.10 - વિદેહ-મુક્ત દશા / સતી લોયણ
        1.6.11 - બ્રહ્મનિષ્ઠ યોગી / સતી લોયણ
        1.6.12 - અનાદિ યોગી / સતી લોયણ
        1.6.13 - ખરા યોગી / સતી લોયણ
        1.6.14 - નિજ-સ્વરૂપમાં આવો / સતી લોયણ
        1.6.15 - યોગીની દશા / સતી લોયણ
        1.6.16 - અખંડ ધણીની ઓળખ / સતી લોયણ
        1.6.17 - અધિકારીની દશા / સતી લોયણ
        1.6.18 - મોહને મૂળથી ટાળો / સતી લોયણ
        1.6.19 - મનનાં આવરણ દૂર કરો / સતી લોયણ
        1.6.20 - કર્મબીજને બાળો / સતી લોયણ
        1.6.21 - સાધુવૃત્તિ / સતી લોયણ
        1.6.22 - વૈરાગીનાં લક્ષણ / સતી લોયણ
        1.6.23 - યોગની ક્રિયા / સતી લોયણ
        1.6.24 - સપ્ત ભૂમિકા / સતી લોયણ
        1.6.25 - ખાનપાન પાળવું / સતી લોયણ
        1.6.26 - આંતરક્રિયા / સતી લોયણ
        1.6.27 - અગમની ઓળખાણ / સતી લોયણ
        1.6.28 - અગમખેલ / સતી લોયણ
        1.6.29 - આત્મજ્ઞાન / સતી લોયણ
        1.6.30 - આત્માનું સ્વરૂપ / સતી લોયણ
        1.6.31 - આત્માનું રૂપ / સતી લોયણ
        1.6.32 - આત્માને ભાળો / સતી લોયણ
        1.6.33 - બ્રહ્મરસનું સ્વરૂપ / સતી લોયણ
        1.6.34 - જીવનમુક્ત દશા / સતી લોયણ
        1.6.35 - અભેદ શૂન્ય / સતી લોયણ
    1.7 - જનક - ગુરુ અષ્ટાવક્ર સંવાદ / સતી લોયણ
        1.7.1 - જનકનો પ્રશ્ન / સતી લોયણ
        1.7.2 - આત્મા સદા અખંડ છે / સતી લોયણ
        1.7.3 - આત્મા એક છે / સતી લોયણ
        1.7.4 - ભટકેલ મનને દૃઢ કરો / સતી લોયણ
        1.7.5 - જનકનો અલૌકિક પ્રશ્ન / સતી લોયણ
        1.7.6 - પ્રશ્નનું ફળ / સતી લોયણ
        1.7.7 - માયા અનાદિ છે / સતી લોયણ
        1.7.8 - માયાનું આવરણ કાપો / સતી લોયણ
        1.7.9 - થાઓ પૂરા અધિકારી / સતી લોયણ
        1.7.10 - ઘટમાં આત્માને ભાળ્યો / સતી લોયણ
        1.7.11 - સમાધિ સુખ / સતી લોયણ
    1.8 - રાણીને લોયણનો ગુરુબોધ / સતી લોયણ
        1.8.1 - પૂરવનાં ભાગ્ય હશે તો / સતી લોયણ
        1.8.2 - સત્ગુરુનો મારગ અગમ છે / સતી લોયણ
        1.8.3 - પ્રપંચ મેલી અલખ આરાધો / સતી લોયણ
        1.8.4 - જીવ-શિવની ઓળખ / સતી લોયણ
        1.8.5 - કેવળપદ દૃષ્ટિ / સતી લોયણ
        1.8.6 - જીવનમુક્ત યોગી / સતી લોયણ
        1.8.7 - અવિનાશી પદ / સતી લોયણ
        1.8.8 - કૈવલ્યરસના ભોગી / સતી લોયણ
        1.8.9 - અખંડ બ્રહ્મ / સતી લોયણ
        1.8.10 - ખેલો બાવન બા’રા / સતી લોયણ
        1.8.11 - ઘટોઘટ આપે રમે / સતી લોયણ
        1.8.12 - ઉન્મુનિ દશા / સતી લોયણ
        1.8.13 - શરણાગતિ / સતી લોયણ
 
સતી લોયણનાં ભજનોના કેટલાક શબ્દોના અર્થ
સંદર્ભગ્રંથો