સતી લોયણનાં ભજનો / સંપાદક : ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ

સતી લોયણનાં ભજનો / સંપાદક : ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ

અનુક્રમણિકા

પ્રાસ્તાવિક / સતી લોયણનાં ભજનો / નાથાલાલ ગોહિલ
 
1 - સતી લોયણ : જીવન અને કવન / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    1.1 - જીવનપરિચય / સતી લોયણનાં ભજનો / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    1.2 - લોયણનું કવન / સતી લોયણનાં ભજનો / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    1.3 - ભક્તિનો માર્ગ / સતી લોયણનાં ભજનો / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    1.4 - નિજીયા ધરમ / સતી લોયણનાં ભજનો / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    1.5 - ગુરુનું શરણ / સતી લોયણનાં ભજનો / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    1.6 - સદગુરુની સાન / સતી લોયણનાં ભજનો / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    1.7 - ગુરુ-વચનમાં વિશ્વાસ / સતી લોયણનાં ભજનો / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    1.8 - માન મેલી દો / સતી લોયણનાં ભજનો / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
    1.9 - જ્ઞાન, ભક્તિ, યોગ / સતી લોયણનાં ભજનો / ડૉ.નાથાલાલ ગોહિલ
2 - સતી લોયણનાં ભજનો
    2.1 - ભક્તિનો માર્ગ : / સતી લોયણ
        2.1.1 - બોત રે કઠણ છે / સતી લોયણ
        2.1.2 - કઠિન પંથ / સતી લોયણ
        2.1.3 - અબળા એમ ભણે / સતી લોયણ
        2.1.4 - નિજીયા ધરમ / સતી લોયણ
    2.2 - ગુરુનું શરણ : / સતી લોયણ
        2.2.1 - પ્રથમ સદગુરુના પાય પૂજીને જી / સતી લોયણ
        2.2.2 - સદગુરુનો મહિમા / સતી લોયણ
        2.2.3 - સદગુરુ પદનો લિયો નિવેડો / સતી લોયણ
        2.2.4 - ધારો સદગુરુ પૂરા / સતી લોયણ
        2.2.5 - ગુરુનું શરણ / સતી લોયણ
        2.2.6 - સદગુરુની સાન / સતી લોયણ
        2.2.7 - ગુરુવિશ્વાસ / સતી લોયણ
        2.2.8 - ગુરુવચનનો મહિમા / સતી લોયણ
        2.2.9 - નીમમાં રહેવું / સતી લોયણ
        2.2.10 - માન મૂકીને આવો મેદાનમાં / સતી લોયણ
        2.2.11 - સતગુરુનો દેશ / સતી લોયણ
        2.2.12 - એવા જો સંત રે મળે તો / સતી લોયણ
        2.2.13 - હરિ-ગુરુ એક જ રૂપ / સતી લોયણ
        2.2.14 - માંડ કરીને મળ્યો મનુષ્યદેહ / સતી લોયણ
    2.3 - પાત્રતા : / સતી લોયણ
        2.3.1 - એવા જનને વાત ન કહીએ / સતી લોયણ
        2.3.2 - મનની સ્થિરતા / સતી લોયણ
        2.3.3 - મનની ભ્રાંતિ ભાંગો / સતી લોયણ
        2.3.4 - જીવના પ્રકાર / સતી લોયણ
    2.4 - નિર્ગુણ ભક્તિ : / સતી લોયણ
        2.4.1 - નિર્ગુણમાં સુરતા ઠેરાવો / સતી લોયણ
        2.4.2 - નિર્ગુણ પદ / સતી લોયણ