ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ (અભ્યાસ અને સંશોધન) / રતુદાન રોહડિયા

ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ (અભ્યાસ અને સંશોધન) / રતુદાન રોહડિયા

કોપીરાઇટ :તીર્થંકર રતુદાન રોહડિયા
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૪૧૬

અનુક્રમણિકા

પ્રકાશકીય / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / હર્ષદ ત્રિવેદી
 
1 - ખંડ ૧ - પ્રાચીન ચારણી સાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સિદ્ધાંત / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    1.1 - ચારણી સાહિત્ય અને યુગપ્રભાવ / પ્રાચીન ચારણી સાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સિદ્ધાંત / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    1.2 - રાજકીય સ્થિતિ / પ્રાચીન ચારણી સાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સિદ્ધાંત / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    1.3 - સામાજિક સ્થિતિ / પ્રાચીન ચારણી સાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સિદ્ધાંત / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    1.4 - ધાર્મિક સ્થિતિ / પ્રાચીન ચારણી સાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સિદ્ધાંત / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    1.5 - ચારણી સાહિત્ય : નામકરણ અને સ્વરૂપ વૈશિષ્ટ્ય / પ્રાચીન ચારણી સાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સિદ્ધાંત / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    1.6 - ચારણી સાહિત્ય - ઉદ્ભવ અને વિકાસ / પ્રાચીન ચારણી સાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સિદ્ધાંત / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    1.7 - પ્રાચીન ચારણી સાહિત્યના છંદો / પ્રાચીન ચારણી સાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સિદ્ધાંત / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    1.8 - ચારણી સાહિત્યની જન્મભૂમિ / પ્રાચીન ચારણી સાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સિદ્ધાંત / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    1.9 - આદિકાળમાં ચારણી સાહિત્યનું સ્થાન / પ્રાચીન ચારણી સાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સિદ્ધાંત / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    1.10 - આદિકાલીન ચારણી સાહિત્યમાં રસ અને અલંકાર / પ્રાચીન ચારણી સાહિત્ય : સ્વરૂપ અને સિદ્ધાંત / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
2 - ખંડ-૨ ચારણી સાહિત્યના પ્રાચીનકાલીન કવિઓ (વિ.સં. ૧000 થી ૧૪૫૧ વિ.સં. સુધી) / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    2.1 - સતનાથ ભાટ / ચારણી સાહિત્યના પ્રાચીનકાલીન કવિઓ / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    2.2 - માવલ વરસડા / ચારણી સાહિત્યના પ્રાચીનકાલીન કવિઓ / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    2.3 - બાલવાણ ભાટ / ચારણી સાહિત્યના પ્રાચીનકાલીન કવિઓ / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    2.4 - બીજલ, સોમંગ અને દુદો / ચારણી સાહિત્યના પ્રાચીનકાલીન કવિઓ / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા
    2.5 - આણંદ અને કરમાણંદ / ચારણી સાહિત્યના પ્રાચીનકાલીન કવિઓ / ગુજરાતના ચારણી સાહિત્યનો ઈતિહાસ / રતુદાન રોહડિયા