ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર (સંશોધન-વિવેચન) / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ

ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર (સંશોધન-વિવેચન) / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ

કોપીરાઇટ :ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૬૦ + ૮ = ૧૬૮

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
રસળતી ગીતમીમાંસા / પ્રસ્તાવના / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / પ્રો.જશવંત શેખડીવાળા
નિવેદન / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
 
1 - કવિતાકળાનો સામાન્ય પરિચય / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
2 - ગુજરાતી ગીત-કવિતા : સામાન્ય પરિચય / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
3 - અભિજાત ગીતની ગંગોત્રી : લોકગીત / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
    3.1 - ગીત : લોકગીત / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
    3.2 - લોકગીત : અભિજાત ગીતના પ્રવાહો / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
    3.3 - અભિજાત ગીત : ‘લોકગીત'ના સંસ્કારોનું કળાત્મક સંસ્કરણ / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
    3.4 - અભિજાત ગીતની સ્વરૂપગત લાક્ષણિક મુદ્દાઓ / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
4 - ગીત : ઊર્મિકાવ્યનો પેટાપ્રકાર / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
    4.1 - લિરિકનો ઇતિહાસ / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
    4.2 - ઊર્મિકાવ્ય : ગુજરાતી કવિતાસાહિત્યમાં / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
5 - ગીત : પ્રભાવક તત્વો / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
6 - ગીત : સંજ્ઞા, વ્યાખ્યાવિચાર અને પ્રકાર / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ