ધ્વનિ (કાવ્યસંગ્રહ) / રાજેન્દ્ર શાહ

ધ્વનિ (કાવ્યસંગ્રહ) / રાજેન્દ્ર શાહ

કોપીરાઇટ :કૈવલ્ય આર. શાહ

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / ધ્વનિ / રાજેન્દ્ર શાહ
શિષ્ટ-પ્રશિષ્ટ સાહિત્યશ્રેણી / ધ્વનિ / રાજેન્દ્ર શાહ
સમીક્ષા / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / ઉમાશંકર જોશી
 
1 - અર્થનિર્દેશ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    1.1 - કાવ્ય. ૧ : નિરુદ્દેશે / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    1.2 - કાવ્ય. ૨-૭ ‘તમસો મા......’ થી ‘હે દીપજ્યોતિ......’ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    1.3 - કાવ્ય. ૮ ‘હૃદય હે’, કાવ્ય. ૯ ‘સ્વપ્ન જાગૃતિ' કાવ્ય.૧૩ ‘હું છું ગયો ખોવાઈ’ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    1.4 - કાવ્ય. ૧૨ ‘ને એજ તું ?’ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    1.5 - કાવ્ય. ૧૪ આયુષ્યના અવશેષે / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    1.6 - કાવ્ય. ૧૫ શેષ અભિસાર / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
    1.7 - કાવ્ય. ૩૪ યોગહીણો વિયોગ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત
2 - કાવ્યો / ધ્વનિ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.1 - નિરુદ્દેશે / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.2 - તમસો મા...... / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.3 - કને નવ શું માહરી ? / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.4 - રહસ્યઘન અંધકાર / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.5 - સંધિકાળ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.6 - તંતુ શો એકતાનો ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.7 - હે દીપજ્યોતિ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.8 - હૃદય હે ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.9 - સ્વપ્ન-જાગૃતિ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.10 - અનાગત ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.11 - વિધાતાને / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.12 - ને એ જ તું ? / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.13 - હું છું ગયો ખોવાઈ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.14 - આયુષ્યના અવશેષે / રાજેન્દ્ર શાહ
        2.14.1 - ઘર ભણી / રાજેન્દ્ર શાહ
        2.14.2 - પ્રવેશ / રાજેન્દ્ર શાહ
        2.14.3 - સ્વજનોની સ્મૃતિ / રાજેન્દ્ર શાહ
        2.14.4 - પરિવર્તન / રાજેન્દ્ર શાહ
        2.14.5 - જીવનવિલય / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.15 - શેષ અભિસાર / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.16 - વિખૂટા પડતાં / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.17 - કોણ અણદીઠ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.18 - વાણી અને સૂર / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.19 - અંતરાય / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.20 - વિવર્ત / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.21 - વય સંધિકાલ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.22 - હે પ્રેમ પાગલ ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.23 - પૂર્ણિમા નિત્ય રમ્ય / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.24 - હે મુગ્ધ ! લજ્જામયિ ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.25 - ગોપવનિતાને / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.26 - તને ‘મધુર યામિની’ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.27 - રહઃમિલન અભિલાષ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.28 - શ્રાવણી સંધિકાએ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.29 - આજે / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.30 - મિલન વિરહે / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.31 - શિરીષ ફૂલ શી / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.32 - અશ્રુ હે ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.33 - એ ય સ-રસ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.34 - યોગહીણો વિયોગ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.35 - સુધામય રાગિણી / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.36 - એકલ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.37 - રજનિ થકી યે / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.38 - એક ફલ એવું / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.39 - પ્રેમના મંત્રનું કૈંક ગુંજન / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.40 - માયાવિની / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.41 - મિલન / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.42 - આનંદ શો અમિત / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.43 - આપણી બારમાસી / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.44 - ઉર હે ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.45 - કંઠ જાણે કારાગાર / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.46 - આજ અષાઢની માઝમ રાત / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.47 - પ્રાસાનુપ્રાસ ! / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.48 - જા....ઓ, આવ / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.49 - પાવકની જ્વાલ યદિ.... / રાજેન્દ્ર શાહ
    2.50 - ભરી સુધા દે / રાજેન્દ્ર શાહ
3 - કેટલાંક કાવ્યો અને ગીતોનું ટિપ્પણ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.1 - કાવ્ય ૧. નિરુદ્દેશે / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.2 - કાવ્ય ૧૪. આયુષ્યના અવશેષ/ ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.3 - કાવ્ય ૧૫. શેષ અભિસાર / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.4 - કાવ્ય ૨૭. રહઃમિલન અભિલાષ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.5 - કાવ્ય. ૩૪ યોગહીણો વિયોગ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.6 - કાવ્ય. ૩૫ સુધામય રાગિણી / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ
    3.7 - કાવ્ય. ૪ર આનંદ શો અમિત / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / આસ્વાદક - ધીરુ પરીખ