વેવિશાળ (નવલકથા) / ઝવેરચંદ મેઘાણી

વેવિશાળ (નવલકથા) / ઝવેરચંદ મેઘાણી

અનુક્રમણિકા

 
1 - પ્રકરણ - ૧ : સાસરિયાંની ધમકી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
2 - પ્રકરણ - ૨ : 'પીલી જોઈએ' / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
3 - પ્રકરણ - ૩ : પહેલું મિલન / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
4 - પ્રકરણ - ૪ : વિજયચંદ્રનું વ્યક્તિત્વ / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
5 - પ્રકરણ - ૫ : ઇસ્પિતાલમાં / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
6 - પ્રકરણ - ૬ : નર્સ લીના / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
7 - પ્રકરણ - ૭ : પરોણો આવ્યો / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
8 - પ્રકરણ - ૮ : શૂન્ય ઘરની બે સહિયરો : ભાભુ અને ભત્રીજી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
9 - પ્રકરણ - ૯ : બિછાનાની સમસ્યા / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
10 - પ્રકરણ - ૧૦ : જુવાન પુત્રીની આફતમાંથી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
11 - પ્રકરણ - ૧૧ : ખાલી પડેલ બિછાનું / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
12 - પ્રકરણ - ૧૨ : ખુશાલભાઈની ખોપરી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
13 - પ્રકરણ - ૧૩ : કામે લાગી જા / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
14 - પ્રકરણ - ૧૪ : બંગલી પરની વાતો / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
15 - પ્રકરણ - ૧૫ : ભાભુનું ગુપ્ત ક્રંદન / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
16 - પ્રકરણ - ૧૬ : બોલ્યું ચાલ્યું માફ કરજો / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
17 - પ્રકરણ - ૧૭ : તાલીમ શરૂ થાય છે / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
18 - પ્રકરણ - ૧૮ : નહીં છોડું / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
19 - પ્રકરણ - ૧૯ : લીનાને ઘેર / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
20 - પ્રકરણ - ૨૦ : ઉલ્કાપાત / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
21 - પ્રકરણ - ૨૧ : આ સવારી ક્યાંથી? / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
22 - પ્રકરણ - ૨૨ : સાણસામાં સપડાયા / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
23 - પ્રકરણ - ૨૩ : પહેલી ચકાસણી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
24 - પ્રકરણ - ૨૪ : સસરાનું ઘર / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
25 - પ્રકરણ - ૨૫ : મરતા મુખમાં પ્રતિજ્ઞાનું પાણી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
26 - પ્રકરણ - ૨૬ : અનુકંપાની પહેલી સાવરણી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
27 - પ્રકરણ - ૨૭ : બેવકૂફ કોણ? / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
28 - પ્રકરણ - ૨૮ : દુઃખનું સમૂહભોજન / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
29 - પ્રકરણ - ૨૯ : પત્નીની જમાદારી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
30 - પ્રકરણ - ૩૦ : સાહેબજી! / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
31 - પ્રકરણ - ૩૧ : દિયર અને ભોજાઈ / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
32 - પ્રકરણ - ૩૨ : કજિયાનો કાયર / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
33 - પ્રકરણ - ૩૩ : વિજયચંદ્રનો વિજય / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
34 - પ્રકરણ - ૩૪ : ભલે આવતા! / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
35 - પ્રકરણ - ૩૫ : ભાભુનું લગનશાસ્ત્ર / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
36 - પ્રકરણ - ૩૬ : આજ ની ઘડી રળિયામણી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી
37 - પ્રકરણ - ૩૭ : મારી લાડકી / વેવિશાળ / ઝવેરચંદ મેઘાણી